DOĞUMUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE: ALPARSLAN TÜRKEŞ BİBLİYOGRAFYASINA KATKI

24 Mart 2018 12:16 Dr.Nasrullah UZMAN
Okunma
2900
DOĞUMUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE:  ALPARSLAN TÜRKEŞ BİBLİYOGRAFYASINA KATKI

DOĞUMUNUN100. YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE:

ALPARSLAN TÜRKEŞ BİBLİYOGRAFYASINA KATKI

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nasrullah UZMAN

 

1.GİRİŞ

Bibliyografya,“yeni çıkan eserlerin dergilerde tanıtılması”anlamına gelmekte olup; günümüzdeki kullanıldığı şekliyle “yararlanılan eserlerin listesi” anlamını da içermektedir. İlmî çalışmalarda önemli bir materyal olan bibliyografyalar, belli bir konu hakkında yazılmış eserlerin tamamını/dökümünü vermeleri açısından -özellikle araştırmacılar açısından- vazgeçilmez nitelikteki kaynak eserlerdir[1].Bununla birlikte bibliyografyalar, belirli bir konuda ve genellikle belirli birdönem içinde yazılan veya yayımlanan eserlerin tasnif edilmiş tam listesini vermesi bakımından bir kitabevi ya da kütüphanede bulunan eserleri veya bunların bir bölümünü gösteren kataloglardan ayrılmaktadır[2].

Bu çalışma,doğumunun 100. Yıl dönümü münasebetiyle Alparslan Türkeş bibliyografyasını konu edinmektedir.Bilindiği üzere ilk kez 3 Mayıs1944 Türkçülük Olayları ile kamuoyu tarafından duyulan “Alparslan Türkeş” ismi; 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde, Millî Birlik Komitesi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu kamuoyuna radyodan açıklamasıyla birlikte “İhtilalin Kudretli Albayı” olarak hafızalara kazınmıştır. 1965 yılından itibaren aktif siyasetin içerisinde olan Türkeş Bey, önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisinin genel başkanlığına seçilmiş; kısa sürede kitleler tarafından benimsenmiş, “Başbuğ” sıfatıyla özdeşleşmiş ve “lider” olarak Türk siyasetindeki yerini almıştır. Şüphesiz ki Alparslan Türkeş Bey, asker, siyaset ve fikir adamı olarak yakın dönem Türksiyasi hayatına iz bırakan ender siyasetçilerden biridir. Hâl böyle olunca Türkeş Bey’in askerî ve siyasi faaliyetleri ile çeşitli özelliklerini konu edinen müstakil çalışmalar yapıldığı gibi yakın dönem Türk siyasi ve fikir hayatını konu edinen çalışmalarda da ondan sıkça bahsedildiği görülmektedir[3]. Dolayısıyla yakın dönem Türk siyasi hayatını konu edinen eserlerin bir çoğunda Türkeş Bey’in ismi geçmektedir. Şüphesiz ki Ülkü Ocakları, MHP ve Türk milliyetçiliği gibi konularda yazılan eserler de Türkeş Bey hakkında bilgiler ihtiva etmektedir. Bunların yanısıra bizatihi Türkeş Bey tarafından kaleme alınan eserler de bir hayli fazladır.

Bu çalışmada Alparslan Türkeş bibliyografyası iki kısımda verilmiştir: İlk olarak Türkeş Bey’in kendisinin kaleme aldığı ya da onun adına derlenen/yayına hazırlanan eserlerin bibliyografyası verilmiştir. İkincisi olarak da Türkeş Bey’i konu edinen eserlerin bibliyografyasına yer verilmiştir. Söz konusu eserler tespit edilirken Millî Kütüphane, TBMM Kütüphanesi ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden istifade edilmiştir. Bu kapsamda bu çalışmada Alparslan Türkeş’i konu edinen kitap,makale ve tezlere yer verilmiştir. Bazı eserlerin birden fazla baskı yaptığı görülmüş; böyle durumlarda mümkün olduğunca eserin ilk baskısı esas alınmıştır.Belirtmekte fayda var ki bu çalışma yalnızca “Alparslan Türkeş Bibliyografyasına Katkı” niteliği taşımaktadır.

 

 

2.TÜRKEŞ BEY’İN KALEME ALDIĞI VE TÜRKEŞ BEY ADINA DERLENEN ESERLER:

1.   12 Eylül Adaleti: Savunma, İstanbul: Hamle, 1994.

2.   1944 Milliyetçilik Olayı, İstanbul: Kutluğ, 1975.

3.   27Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler, İstanbul: Dokuz Işık, 1977.

4.   AlparslanTürkeş, Der. Ş. Direnoğlu, İstanbul: Ata Yay., 1975.

5.   Alpaslan Türkeş Diyor Ki, haz. Ahmet İzci, İstanbul: AvrupaYakası Yayınları, 2016.

6.   AlparslanTürkeş ve 9 Işık, haz. Cengiz Zengin, İstanbul: Bilgeoğuz, 2014.

7.   Anarşive Ecevit, İstanbul: Dokuz Işık, 1977.

8.   Başbuğ Alparslan Türkeş’in TBMM’deki Konuşmaları: Kanun Tasarısı ve Teklifleri, drl.Hüseyin Hüsnü Uğur, Ankara: MHP, 2009.

9.   Başbuğ Türkeş: Konuşma, Mülakat ve Sözleri, ed. Metin Turhan, Ankara:Kripto, 2014.

10.Bazı gerçekler: (Savunmalar), İstanbul: Anıl Yay. 1964.

11.Bozkurt Efsanesi, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket Yayın Dağıtım, 2011.

12.Bunalımdan Çıkış Yolu, İstanbul: Kutluğ, 1980.

13.Büyük Hedef, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket Yayın Dağıtım, 2011.

14.Dava, haz.İlhan Bahar, İstanbul: Kamer, 2013.

15.Dış Meselelerimiz, İstanbul: Ergenekon Yay., 1974.

16.“Dış Politika Gelişmeleri 1, 2”,Töre,C. 4, S. 19, s. 3-5.

17.Dış Politikamız ve Kıbrıs, İstanbul: Kutluğ, 1975.

18.Dokuz Işık ve Türkiye, Ankara: Kervan, 1976.

19.DokuzIşık,İstanbul: Kervan, 1964.

20.“Geniş Cephelerde Savunma Üzerinde Düşünceler”,Ordu Dergisi, C. 73, S. 172, s. 49-62.

21.“Geri Bölgelerin Emniyet ve Savunması”,Ordu Dergisi, C. 72, S. 168, s. 133-145.

22.GönülSeferberliğine, İstanbul: Kutluğ, 1977.

23.Hacve Türkeş, Ankara: MHP, 1977.

24.İddianameve Cevaplar, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

25.İslamiHareket ve Türkeş: İftiralara Cevaplar, İstanbul: Sıralar Matbaası,1969.

26.“İstanbul Fethi”, Sebîlürreşad,C. 8, S. 199, s378-380.

27.KahramanlıkRuhu,haz. Muhittin Nalbandoğlu, İstanbul: And Yay. 1976.

28.KıbrısPolitikası ve Milli Davamız, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

29.Konuşmalar,Ankara: Hasret Yay. 1979.

30.Meclis’tekiTürkeş, haz. Rasim Koç, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2007.

31.MHPve Bozkurtlar: Olaylar, Belgeler, Hatıralar, haz. Cemal Anadol,İstanbul: Kamer Yay. 2011.

32.MilliDevlet Güçlü İktidar, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

33.MilliDevlet Ülküsü, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

34.MilliDoktrin Dokuz Işık Üzerine Konuşmalar, Ankara: 1971.

35.MilliDoktrin Dokuz Işık, İstanbul: Kutluğ, 1973.

36.MilliDoktrin Dokuz Işık’ın İki Prensibi: Milliyetçilik Toplumculuk,Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1971.

37.MilliDoktrin Milliyetçi Toplumculuk, Ankara: Karaca, 1971.

38.MilliHarekete Davet, Edirne: MHP, 1969.

39.MilliÜlkü ve Hedef, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

40.MilliyetçiHareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası: Sorgu,Ankara: Mayaş, 1982.

41.MilliyetçiTürkiye’ye Doğru, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

42.Milliyetçilik,Faşizm ve MHP, Derleyen: Seyfi Öngider, İstanbul: AykırıYayıncılık, 2002.

43.NifakZamanı Değil, Ankara: Ulusoğlu Mat., 1969.

44.“Siyasetin Yozlaşması”,YeniTürkiye, C. 3, S. 13, s. 70-72.

45.SonVatan Parçası, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

46.Sorgu, haz.İlhan Bahar, İstanbul: Hareket Yayın Dağıtım, 2011.

47.TemelGörüşler, İstanbul: Dergâh, 1975.

48.Toplumculuk:Milli Doktrin Dokuz Işık, İstanbul: Dokuz Işık Yay. 1977.

49.Turancılık27 Mayıs ve Milliyetçilik, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

50.“Türk Dünyasında Yeni Ufuklara Doğru”,Yeni Türkiye, C. 3, S. 15, s. 909-912.

51.TürkMilletinin Güçlü Kaynakları, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

52.TürkeşKonuşuyor-Alparslan Türkeş’in Hatıraları (1939-1961), haz.Nasrullah Uzman, Ankara: Berikan Yay. 2017.

53.Türkeşve Türk Gençliği, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

54.Türkiyeve Dünya, Ankara: Hasret, 1979.

55.Türkiye’ninMeseleleri, İstanbul: Milli Hareket, 1969.

56.ÜçüncüYol,haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket Yayın Dağıtım, 2011.

57.YeniUfuklara Doğru, İstanbul: Kutluğ, 1975.

58.Yüzyılımızve Emperyalizm, haz. İlhan Bahar, İstanbul: Hareket YayınDağıtım, 2011.

 

3.TÜRKEŞ BEY’İ KONU EDİNEN ESERLER:

1.   Agâh Oktay Güner, “MHP İddianamesi Hukuk Rezaletidir ama İstihbarat Şaheseridir?”, Türk Yurdu, C. 30, S. 277, s. 67-77.

2.   Agâh Oktay Güner, Milli Ülkü Meclis’te, Konya: 1978.

3.   Ahmet Karabacak, Üç Hilalin Hikâyesi, İstanbul: 2015.

4.   Ali Bayındır, Dokuz Işık Açısından Milliyetçi Sanayi Sistemi, İstanbul: MilliHareket Yay. 1975.

5.   Ali Erkan, “TheConstruction Of Nationalist Politics in Turkey: The MHP 1965-1980”, Nationalismand Ethnic Politics, 20:2, p. 200-220.

6.   Ali Kuzu, AlparslanTürkeş Dokuz Işık: Ülkücü Hareketin Tarihi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık,2014.

7.   Ali Tartanoğlu, “MHP ve Ülkücü Törenin Düşündürdükleri”, Mülkiye Dergisi, 2000, C. 24, S. 222, s.165-176.

8.   AlparslanTürkeş ve Türk Milliyetçiliği Paneli, Ankara: Aydınlık TürkiyePartisi, 1999.

9.   AltınBir Nesildi Onlar, ed. Tevfik Çerçi, Ankara: Mert Yay. 2003.

10.Arslan Tekin, Alparslan Türkeş ve Liderlik Sırları,İstanbul: Okumuş Adam Yay. 2005.

11.Arslan Tekin, Alparslan Türkeş ve Liderlik, Ankara:Berikan Yay. 2011.

12.Arslan Tekin, Milliyetçi Hareket’te Devlet Bahçeli Dönemi,Ankara: Tutibay Yay. 2000.

13.Arslan Tekin, Son Başbuğ: Alparslan Türkeş, Ankara:Elips Kitap, 2005.

14.Bahadır Bumin Özarslan, “Alparslan Türkeş ve Türk Birliği Ülküsü”,Türk Yurdu, C. 35, S. 332, s. 23-26.

15.Bekir Berk, Alparslan Türkeş, Milliyetçi HareketPartisi, 9 Işık Doktrini Nedir? Ne Değildir?, İstanbul: Güneş Matbaası,1969.

16.Burak Kılıçaslan, Devlet Bey: Bir Lider’in Portresi,İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2011.

17.Cemal Anadol, Alparslan Türkeş: Olaylar BelgelerHatıralar ve MHP, İstanbul: Burak Yay. 1995.

18.Cemal Anadol, Türklük Gurur ve Şuuru İslam Ahlak veFazileti Haksızlığa Yolsuzluğa Siyonizme Komünizme ve Her Türlü EmperyalizmeKarşı Türkeş (Bir Devre Savunduğu Davanın Adını Veren Adam), İstanbul:Milliyet Anadolu Yay. 1976.

19.Damla Özhan, Türk Milliyetçiliğin Kökenleri veMilliyetçi Hareket Partisi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü,2001.

20.Emre Arslan, “MHP Değişti mi? Ülkücü Hareketin AnalitikTarihi”, Praksis, S. 12, s.263-272.

21.Emre Arslan, “Milliyetçi Siyaset ve MHP’nin Çatışkıları”,İktisat Dergisi, 2011, S. 515-516,s. 48-54.

22.Erol Turan, Türk Siyasal ve Toplumsal Yaşamında MHP’ninYeri ve Kimliği, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2000.

23.Fuat Işık, Başbuğ Alparslan Türkeş, İstanbul: Kriminal Kitaplar, 2014.

24.Fuat Uluç, Alparslan Türkeş, İstanbul: Ayyıldız Matbaası, 1965.

25.Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket, Ankara: Alternatif Yay.2000.

26.Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket: CKMP’den MHP’ye,Ankara: Alternatif Yay. 2001.

27.Hulusi Turgut, Türkeş’in Anıları Şahinlerin Dansı,İstanbul: ABC Basın Ajansı Yay., 1995.

28.Hüseyin Kocabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ankara:SETA, 2011.

29.Hüseyin Savaş, Başbuğ, Şanlıurfa: Elif Mat., 2001.

30.Kadir Cangızbay, Milliyetçilik Faşizm ve MHP, drl. SeyfiÖngider, İstanbul: Aykırı Yayıncılık, 2002.

31.Levon Panos Dabağyan, Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik, SiyasiHayatım ve Düşüncelerim, İstanbul: Yedirenk, 2009.

32.M. Adil Çetin, Türkeş İçin Ne Dediler?,İstanbul: Bilgeoğuz,2008.

33.M. Tevfik Betin, Milliyetçi Hareket Partisi, Sivas:Esnaf Matbaası, 1969.

34.Mehmet Akif Okur-Kürşat Güçlü,“Amerikan Belgelerinde Alparslan TürkeşKurgular ve Gerçekler”, Türk Yurdu,C. 35, S. 332, s. 18-22.

35.Mehmet Ali Ünal, “MHP Hareketi ve Devlet”, Türk Yurdu, C. 19, S. 139-141, s. 219-224.

36.Merdan Yanardağ, MHP Değişti Mi?-Ülkücü Hareketin AnalitikTarihi, İstanbul: Gendaş, 2002.

37.Metin Turhan, Alpaslan Türkeş 1963-1980, İstanbul:Bilgeoğuz, 2016.

38.Metin Turhan, Alpaslan Türkeş 1980-1997, İstanbul:Panama Yay., 2016.

39.Metin Turhan, Başbuğ TürkeşTürklük-İslam-Bölücülükve Diğer Konular Hakkındaki Konuşma, Mülakat ve Sözleri, Ankara: Kripto Yay.,2016.

40.Metin Turhan, Bilinmeyen Yönleriyle Alparslan Türkeş, İstanbul:Bilgeoğuz, 2009.

41.MetinTuran-Alişan Satılmış, Ülkücü Hareket’inABC’si, (3 Cilt), Ankara: Altınküre, 2002.

42.Milay Köktürk, “MHP’nin Uzun-İnce Yolu”, Türk Yurdu, C. 24, S. 201, s. 46-49.

43.Muammer Taylak, 27 Mayıs ve Türkeş, Ankara: AyyıldızMatbaası, 1977.

44.Muhiddin Nalbantoğlu, Alparslan Türkeş ile Tarihi Sohbetler,İstanbul: Hamle Yayıncılık, 1994.

45.Murat Soylu, Türk’ün Son Başbuğu Alparslan Türkeş,İstanbul: Yılmaz Basım, 2015.

46.Mustafa Çalık, MHP Hareketinin Kaynakları ve Gelişimi(1965-1980), Ankara: Cedit Neşriyat, 1995.

47.Muzaffer Ertaş, Günümüzde Bir Alperen, İstanbul: OrkunYay. 2016.

48.Nasrullah Uzman, “Doğumunun 100. Yıl Dönümü Münasebetiyle:Arşiv Belgeleri Işığında Alparslan Türkeş Biyografisine Katkı”, Türk Yurdu, Nisan 2017, C. 37, S. 356,s. 39-42.

49.Nureddin Pakyürek, Milli Meseleler ve Türkeş, İstanbul:Dede Korkut Yay. 1976.

50.Oğuzhan Cengiz, Türkmen Beyi Devlet Bahçeli, İstanbul:Bilgeoğuz, 2014.

51.Oğuzhan Cengiz-Cengiz Zengin, Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık, İstanbul:Bilgeoğuz, 2015.

52.Oğuzhan Saygılı, “Devrin Bazı MHP’li ÜlkücülerininAnılarında 12 Eylül Öncesi ve Sonrası”, Türk Yurdu, C. 30, S. 277 s. 179-183.

53.Oral Çalışlar, Ecevit, Türkeş ve Erbakan’la CezaeviGünleri, İstanbul: Gendaş, 2004.

54.Osman Oktay, “12 Eylül 1980: Kaş Yapayım Derken GözÇıkaran Bir Harekete Karşı Alparslan Türkeş’ten Türk Ocakları ve Türk YurduSavunması”, Türk Yurdu, C. 30,S. 277, s. 171-178.

55.Özcan Yeniçeri, “Türk Milliyetçiliğinin Kutup Yıldızı:Alparslan Türkeş”, Türk Yurdu,C. 31, S. 289, s. 63-72.

56.Rasim Ekşi, Amerikan, İngiliz ve Fransız BelgelerindeAlparslan Türkeş, İstanbul: Bilgeoğuz, 2007.

57.Rıza Müftüoğlu, 9Işık” Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Berikan Yay. 2013.

58.Selim Kaptanoğlu, 12 Eylül’de Türkeş: Doktoru SelimKaptanoğlu Anlatıyor, Ankara: 2004.

59.Semih Yalçın, Alparslan Türkeş: Türk MilliyetçiliğininBir Hizmetkârı, Aydın: Türk Ocakları, 2000.

60.Semih Yalçın, Siyasete Dair Yazılar, Ankara: BerikanYay. 2011.

61.Semih Yalçın-Abdulhaluk Çay, Tarihte Türklerve Alparslan Türkeş, (5Cilt), Ankara: Berikan Yay. 2003.

62.Şaban Kalaycı, Günümüzde Bir Alp-Eren, İstanbul: HamleBasın Yay.

63.Tanıl Bora, Devlet ve Kuzgun: 1990’lardan 2000’lere MHP,İstanbul: İletişim, 2004.

64.Turgay Uzun, “Türk Siyasal Yaşamında MHP”, Türk Yurdu, C. 31, S. 289, s. 192-214.

65.Turgay Uzun, Türk Milliyetçiliği ve MHP, Ankara:Ebabil Yayıncılık, 2005.

66.TürkDünyası’nın “Başbuğu” AlparslanTürkeş’in Ölümü ve Basında Yankıları, haz. Turgutlu BelediyeBaşkanlığı, Manisa: Turgutlu Belediyesi, 1997.

67.Ümit Özdağ, “Özel Harp Dairesi-MHP-Türkeş BirlikteliğiYalanına Cevap Bir Kitap Örneğinde TSK ve Türkeş ile İlgili Çarpıtmalar”, Türk Yurdu, C. 30, S. 277, s. 51-57.

68.Zeki Hacıibrahimoğlu, Türkeş, İstanbul: Bilgeoğuz Yay., 2010.

69.Zeki Özdemir, 1965-1969 Yılları Arasında CumhuriyetçiKöylü Millet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara: GaziÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.[1]Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları,Ankara, 2007, s. 237.

[2] İsmail Durmuş, “Kitâbiyat”, TDVİslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul, 2002, s. 83.

[3] Nasrullah Uzman, “Doğumunun 100. Yıl Dönümü Münasebetiyle:Arşiv Belgeleri Işığında Alparslan Türkeş Biyografisine Katkı”, Türk Yurdu, Nisan 2017, C. 37, S. 356,s. 39.